HOME
Powered by StoreHub

ชุดกิจกรรมครบเครื่องเรื่องวงจร


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


ครบเครื่อง เรื่องวงจร

นักเรียนสามารถเข้าใจแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าเองได้ เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ และรู้จักการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กับภารกิจท้าทายในการสร้างอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน อุปกรณ์ส่งสัญญาณเมื่อมีแสง และวงจรไฟกระพริบแบบปรับจังหวะแสง